ارائه گزارشی مختصر از بخشی از اقدامات اداره تاسیسات فنی