ارائه گزارشی مختصر از بخشی از اقدامات اداره فضای سبز