ارتباط زنده تلفنی شهردار کاشمر با برنامه صبح خراسانی