اقدامات به موقع مدیریت بحران شهرستان ومدیریت شهری کاشمر که باعث جلوگیری از خسارات بیشتر به شهر شد. بشنویم سخنان شهردار کاشمر مهندس کوهسرخی را در جمع نیروهای محترم خدمات شهری شهرداری