اقدامی موثر در توسعه شهری در کمیسیون بند20 و بند14 ماده 55 قانون شهرداری ها که با پیگیری به عمل آمده در کمیسیون های بند20 و بند14 ضمن حکم صادره از کمیسیون؛ مالک اقدام به اجرای حکم و نیز با مراجعه به شهرداری اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نمود.