بازدید اعضای کمیسیون ماده ۷ (موضوع: حفظ و گسترش فضای سبز در شهر) در راستای رسیدگی به تقاضای شهروندان