بازدید جناب آقای دکتر حسینی ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی به همراه فرماندار،شهردار و مسئولین شهرستان از پروژه نهضت ملی شهرستان کاشمر