بازدید خبرنگاران محترم به مناسبت روز خبرنگار به دعوت مهندس کوهسرخی شهردار از برخی‌ از پروژه های عمرانی شهرداری کاشمر