بازدید شهردار محترم آقای مهندس کوهسرخی به اتفاق رییس محترم شورای اسلامی شهراقای مهندس مرادزاده ورییس محترم شورای اسلامی شهرستان جناب سرهنگ زاده اکبر،حاج آقا خزاعی ،مهندس زارع و مهندس یوسف پور ازاعضای شورای اسلامی شهر کاشمر و معاونت محترم دکتر سمیعی و مهندس هاشمی مسئول روابط عمومی شهرداری کاشمر از مجموعه بازطراحی جنگل سیدمرتضی (ع) وباغ عناب و سنجد