بازدید شهردار محترم مهندس کوهسرخی و مهندس زاده حسین از روند اجرای عملیات نهضت آسفالت خیابان بهبودی ۱۰ در روز آخر سال و تشکر اهالی خیابان بهبودی از مهندس کوهسرخی