بازدید شهردار محترم و آقای مهندس هاشمی روابط عمومی شهرداری کاشمر از کارگاه های تولید المان های نوروزی