بازدید شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر کاشمر به همراه مهندس نجار و مهندس زاده حسین و همکاران گرامیشان از روند اجرایی (پارک بانوان قائم)