بازدید شهردار مهندس کوهسرخی به همراه مهندس نجار معاونت خدمات شهری از روند عملیات عمرانی و دستورات لازم برای رفع موانع و مشکلات موجود در موضوع احیای املاک متورکه و بازسازی بازار روز شهرداری و مجموعه خندق در قائم۴