بازدید مهندس کوهسرخی شهردار محترم کاشمر از پروژه بزرگ بامشار و مخزن ۱۲۰۰ متر مکعبی