بازدید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر از روند اجرایی نهضت آسفالت معابرشهری