بازدید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر از روند اجرایی پروژه بامشار