بازدید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر از روند اجرایی عملیات آسفالت، خیابان شهید بهبودی غربی ۲۳