بازدید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر بهمراه فرماندار، رئیس دادگستری و دادستان محترم از روند اجرایی پروژه بهسازی بازار روز شهرداری