بازدید میدانی اعضای کمیسیون بند ۲۰ماده۵۵قانون شهرداری از وضعیت خیابان شهید اکبرنژاد با حضور عضو قضایی،نماینده شورای اسلامی شهر،ریاست اتاق اصناف و معاونت خدمات شهری شهرداری