“بازدید میدانی عضوقضایی کمیسیون ماده100 به همراه معاونت خدمات شهری و کارشناسان مربوطه از ساخت ساز های غیرمجاز در حریم شهر”