بامشار ( آبشار مصنوعی بام کاشمر) بزرگترین پروژه گردشگری منطقه در راستای اقتصاد گردشگری