با همت و تلاش شهرداری در راستای احیای۱۹ هکتار از جنگل سید مرتضی(ع) حدود۴هزار اصله نهال مثمر از نوع زیتون خوراکی انجیر،عناب،سنجد و توت جایگزین درخت های خشک شده شد و همچنین اجرای۱۹کیلومتر شبکه آبیاری در این جنگل وبلوار سید مرتضی(ع)قسمت اعظم آبیاری فضای سبز بصورت سیستم تحت فشار و از آب غیرشرب صورت میگیرد.