با پیگیری ها و بازدید های میدانی و برگزاری جلسات پی در پی کمیسیون بند20 ماده 55 قانون شهرداریها به جهت تخلف کسیه خیابان شهید نیازمند۲۸ به جهت شکایات اهالی این منطقه در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و رفع تخلف شد.