برخی از بازدید های مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر در یک هفته اخیر