برگزاری جلسه ساماندهی معتادین متجاهر در معاونت خدمات شهری