برگزاری جلسه کمیسیون بند20ماده55قانون شهرداریها(مشاغل مزاحم)باموضوعیت رسیدگی به رفع مزاحمت کسبه و مشاغل خیابان 12 فروردین وتعیین تکلیف انبارهای خرید ضایعات واقع در خیابان شهید نیازمند مورخ16 اردیبهشت 1403 درمحل معاونت خدمات شهری باحضورتمامی اعضای کمیسیون برگزارگردید.