برگزاری جلسه کمیسیون بند20 ماده55 قانون شهرداریها(مشاغل مزاحم) با حضور عضو قضایی کمیسیون و سایر اعضای در معاونت خدمات شهری برگزار گردید.