به دستور شهردار محترم ودرخواست مالک رفع خطر از بنای مخاطره آمیز واقع در خیابان شهید باقــری۱۱ حسب درخواست مالک در اجرای بند۱۴ماده۵۵قانون شهرداریها توسط شهرداری صورت گرفت.