تعویض ترانس برق کشتارگاه دام شهرداری کاشمربه منظور تقویت برق مورد نیاز سردخانه 1000راسی وسایرمصارف داخلی مورد نیاز این مرکز