تقدیر و تشکر فرماندارمحترم شهرستان کاشمر آقای دکتر شریعتمداری ورییس شورای اسلامی شهراقای مهندس مرادزاده به نمایندگی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر کاشمر ازآقای مهندس کوهسرخی شهردار محترم کاشمر