حضور حماسی مردم عزیز،ولایی وشهید پرور دارالمومنین کاشمردرمراسم راهپیمایی روز قدس.