حضور شهردار محترم کاشمر مهندس کوهسرخی در راهپیمایی ۲۲ بهمن