خدمتی دیگر از شهرداری کاشمر،با توجه به رها سازی نخاله در حاشیه شهر و آسیب به بهداشت محیط و شهروندان،شهرداری کاشمر در همین راستا اقدام به فعال سازی محلی برای رهاسازی خاک ونخاله قانونی که شهروندان می توانند خاک ونخاله خود را در این مکان ضلع غربی بلوار تعاون احداث گردیده است.