خدمتی دیگر از شهرداری کاشمر، مهندس نجار معاون حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری کاشمر در خصوص کمیسیون بند14 ماده 55 قانون شهرداری ها و ویژگی های این کمیسیون و دفع خطرات احتمالی و در طرح توسعه بازآفرینی شهری و بافت فرسوده در خصوص اقدامات این کمیسیون توضیحاتی را خاطر نشان کردند.