در راستای ادامه نهضت آسفالت در هفته گذشته خیابان 14معصوم(ع)21 آسفالت شد