در راستای ادامه نهضت آسفالت در هفته گذشته خیابان شهید صادقی 10 آسفالت شد.