دیدار شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر با ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر