دیدار مهندس کوهسرخی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با نشریات و پایگاه های خبری شهر کاشمر