دیدار کارکنان بخش اداری با مهندس کوهسرخی به مناسبت روز شهردار