رفع خطراز3ملک مخاطرآمیزواقع درامام خمینی(ره)یک حسب دستورمقام محترم قضایی به استنادبند14ماده55قانون شهرداریها(بناهای مخاطرآمیز)باعنایت به اخطاریه های متعدد صادره به مالکین و مهلت مناسب تعیین شده برای رفع خطر توسط مالکین و بی توجهی مالکین نسبت به رفع خطر در روز جمعه 24 آذرماه در اجرای دستورمقام محترم قضایی وقانون مذکوررفع خطر گردید.