رفع خطر از بنای مخاطره آمیز به استناد کمیسیون بند۱۴ماده ۵۵قانون شهرداریها واقع در خیابان قائم۸ حسب درخواست مالک و با دستور مقام قضایی