رفع خطر از ملک مخاطره آمیر در اجرای بند۱۴ماده ۵۵ قانون شهرداریها و بازگشایی معبر عمومی واقع در حدفاصل ۱۷شهریور ۸تا۱۰