رفع خطر از ملک مخاطره آمیز به استناد بند14 ماده55 قانون شهرداریها حسب درخواست مالک مبنی بر رفع خطر توسط شهرداری و در اجرای دستور مقام محترم قضایی واقع در خیابان قائم2/3 جنب حوزه علمیه رفع خطر صورت گرفت.