رفع خطر بنای مخاطره آمیز خیابان امام خمینی (ره) ۱۱به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها