رفع خطر بنای مخاطره آمیز خیابان سلمان فارسی ۷ استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با توجه به زلزله اخیر حسب دستور مقام محترم قضائی و شهردار محترم