رفع خطر بنای مخاطره آمیز خیابان قائم،قائم ۷به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با توجه به زلزله اخیر حسب دستور مقام محترم قضائی و شهردار محترم