صحبتی با مردم -نظرخواهی در مورد بازار روز شهرداری کاشمر -1403/02/04