عیادت مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر و ریاست شورا اسلامی شهر آقای مهندس مرادزاده و اعضای شورای اسلامی شهر کاشمر حاج آقای خزاعی وآقای مهندس یوسف پور ریاست آتشنشانی آقای نژاد رحیم ، از آتش نشان حادثه دیده در ماموریت