مانور زلزله و ایمنی در مدارس شهرستان کاشمر -این مانور با حضور مهندس کوهسرخی شهردار، معاون فرماندار و برخی از مسئولین دیگر برگزار شد.