مراحل آماده سازی کاشت گل های فصلی لچکی در ضلع شرقی میدان شهید رجایی